17 mayo, 2021

Comisario jaguar

de Hubert Matiúwàa | Inéditos

 

Ndxàwòò túngaa indìí
Ído ndayaà gòn’ ginii, nàgumà ndxáà rí màxti’kwiì túngaa.
Xàbò nuxiìn tsí màtà’àan ná gù’wá ñajun, mba’a gí’maa rí
munì gàmakwií, rí phú gí’do numuu ñajun rí nàwá’dií míxtúun
tsí na’ne riyàà indìí ná àgoò xíliì túngaa, khajngó túngaa nuxiì
màtaxiì xó indìí, màmàñuù kamí màgidà’ jùmà idxúù kamí
mà’nè gàkhi àkiùn rí mà’nè mbánuù xkujndu rí nà’khà inuu
xuajen.

 
La fiesta del comisario jaguar
En las primeras semanas de enero se hace la ceremonia Ndxáo
túmgàa/
Fiesta del comisario, correspondiente al cambio de
gobierno. Los nuevos integrantes de la casa de trabajo-gu’wá
ñajún
o comisaria, deben realizar algunos rituales. Uno de los
más importantes consiste en enterrar a un gato, que representa
al jaguar, bajo la silla del comisario. A partir de esta ceremonia,
el nuevo comisario es transformado en felino, para que sepa
lidiar con sabiduría, claridad y fiereza los problemas que
puedan afectar a su pueblo.

 
 
 
Túngaa indìí/ Comisario jaguar

II

Mbáa túngaa indìí
màriyàa xtóo rí ngàmí ná xoxtà’ ló’,
gàjmàá gíñá rawùun ma’nìì xàxè
ná màbàà dùùn mbámbá mbrò’òn,
inuu xgáñuú
màgìwan skiyá’ló’,
ído tsíngwà’
mà’ga jayòó ajngàá ló,
marmá’áàn àkwiìn xó iya gàmà’
rí rígu inuu yúwà ná xuajen Màthayúwàá.

 
II

Un comisario jaguar
nos desollará el miedo,
de su aliento
emergerán montes
donde bajarán
las nubes a dormir la noche,
en sus garras
se medirá la fuerza,
y cuando lejos
lleve nuestra palabra,
recuerde el sereno
sobre las guías de Màthayúwàá.1

 
 
Indìí xuàjen

I
Agòo xílè majngwá’
khajngó màraxná tsíakè Vicente,
majrá’án iñuú xó ìkháán
xawi gá’ngè inuu xàbò tsí júya siàn’.

Majngwaán indìí,
xí nàguwá xàbò
tsí nandúún mùrigú idxà’ ló’,
màtagídáa jùmà idxuù túngaa
rí mà’nè mbánúu xkújndu,
xngíya mayàxì,
mà’nè gakhè akwiìn,
kamí atríyáá rí ngamí ná nimiì xuàjñan ló’.

 
Jaguar del pueblo

I

Bajo la silla
te sepultamos
para dar valor a Vicente
y le salgan tus colmillos
ante los acechadores.

Te enterramos jaguar,
si vienen
los corta cabezas
él sepa lidiar los problemas,
abre sus ojos y extirpa
el temblor de La Montaña.

 
II

Agòo xkrugwa
ñajwán’ tsiàkè,
xkàmixà rí nàxkhaà
xí nà’khà xàbò tsí nandoo màgudián ló’,
màtà’à màtachítún àkiùn’,
numuu rú’kwèn xtá’dáá sngáñá
numuu ru’kwèn ríga iñáa’ rí mì’tsò.

Ikháán ñajwàn’ àkiùn xuàjen
tsí’yoo tsí xawii nà’khà,
tsí gakhè yàxè,
màtambáyíí túngaa
màtiawaán jámbaà,
rí màxágúwaá xàbò tsí mbí’yúún Ardillos
rí màxágúwaá xàbò tsí mbí’yúún Rojos
rí màxagúweé mùrigwíi mbáya ló’.

 
II

Bajo la puerta
eres fuerza,
penumbra al acecho
si viene el asesino,
entrarás a su corazón,
para eso tienes las garras
y hambre en los colmillos.

Eres fantasma sigiloso
mirada que acuchilla,
ayuda a Vicente
cuiden los caminos,
que no vengan los Ardillos,
no vengan los Rojos2
a quitarnos nuestra tierra.

 
III

Ikháán indìí màtiawán gu’wòó xuàjen
màtiawán rí maxágúwá xàbò tsí xkawè àkwin,
ikháán xtá’chá awun àkiùn,
ikháán aràthàn xí ràmajín xí nàjmiyuún,
tsíngwà’ àraxkúún.

Xí nàguwá xàbò
tsí trà’à xtíín inuu xùwán inuu,
maxáthánè xélà
ñawúún angiàn ló’,
matiàwàán rí maxánújngúún
inuu ixè xapha tsíama,
màtandxá’wa:
grrr grrr,grrr grrr,
mì’tsò chámbuu,
màtatsí’ñáá nè mànbiyà’ inuu itsí.

Ná ndawòò mbayáá ló’
matiín dxájwa’,
mbá tsígu àgóo jùbà’ màgadíí i’diún
asndo matáxíi nè ni’tu skìyùù júbà ló’.

 
III

Cuidarás la casa del pueblo
tienes la medida de sus corazones,
dirás si son ambiciosos o locos,
en tus fauces queda
correrlos con furia.

Si vienen los cara de perro
evitarás las telarañas
en las manos de nuestros hombres,
nadie llegue a la mesa del comisario,
rugirás:
grrr grrr, grrr grrr,
comerás sus tripas,
los dejarás llorando en las piedras.

En las mojoneras
habrá un hermano tuyo,
un año sangrarán
para renacer en las venas de La Montaña.

 
IV
Atrigu xtá àkiàn’
tsudùù Vicente,
màtànè xkamixòò,
màgàjaa mbí’yùù ná inuu à’wá,
màgìdà’ mikuií ná itsuú iduu
xó má’ nixíí ñajun
mawèjè jayòó nè xó aguu bègò
ná àkiùn Màthayúwàá.

 
IV

Reviste
con tu cuero a Vicente,
serás su sombra,
crecerá su nombre en tu rugido,
sostendrá
el cielo en la cuenca de sus ojos
y el bastón de mando como rayo
en las tinieblas de Màthayúwàá.

 
* Del libro de poesía y fotografía Túngaa indìí / Comisario jaguar (Gusanos de la Memoria, 2021).


1 Zilacayota, pueblo “río de la guía de calabaza”. Todas las personas que nacen en ese territorio usan el gentilicio mbo Màthayúwàá/gente de la calabaza. Deriva de una historia fundacional: un río donde nació la guía de la calabaza que, a su vez, dio origen a la casa de trabajo-gu’wá ñajún, la casa de gobierno. A partir de ella se fundamenta la política que permite guiar a la comunidad.
2 Ardillos y Rojos son grupos criminales de la delincuencia organizada que han aterrorizado a la región de La Montaña en el estado de Guerrero.


Hubert Matiúwàa / Malinaltepec, Guerrero, 1986. Pertenece a la cultura Mè´phàà. Estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. En 2016 obtuvo el Primer Premio en Lenguas Originarias Cenzontle. Obtuvo el V Premio de Literaturas Indígenas de América 2017 y el Premio Estatal de Poesía Joven del Estado de Guerrero 2017. Es autor de los libros Xtámbaa / Piel de Tierra (2016) y Tsína rí nàyaxà’ / Cicatriz que te mira (2017).